สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดสอบปฏิบัติการขับร้องเพลง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสอบปฏิบัติการขับร้องเพลง ครั้งที่ 1 สำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเลือกเสรีปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดกว้างให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้เลือกเรียน โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนในรายวิชานี้จะต้องทำการสอบปฏิบัติขับร้องเพลงต่อหน้าสาธารณชน และเพลงที่นำมาขับร้องสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เพลงไทยหรือเพลงสากลในการสอบปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ