ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมของสมาชิก TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุรี ในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จไปทรงติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี และ คุณบัณรัตน์ ขาววิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการประชุมกับผู้แทนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปกครองจังหวัดลพบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี ในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ในวโรกาสทรงเสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกฯ ของจังหวัดลพบุรี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ