พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อความร่วมมือในการดำเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และเพื่อร่วมมือแนะแนวทางและสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

กิจกรรมอื่นๆ