คณะครุศาสตร์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการด้านงานฝีมือ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ 4/406 ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการด้านงานฝีมือ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะใหม่ ๆ มากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าและความสำคัญในการหารายได้เสริม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการสร้างอาชีพที่สอง โดยได้รับเกียรติจาก อ.รัตนชัย เกตุยา จากโรงเรียนหนอกจอกประชานุสรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ