สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 24/205 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม จำนวน 37 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการทำงานประจำสู่งานวิจัย ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำได้ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุเทพ บุญซ้อน อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, อ.ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคุณวิทยา จันทร์แดง รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือในวันที่ 20, 22, 24, 26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการค้นคว้าด้วยตนเอง

กิจกรรมอื่นๆ