มรท. จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio โดยในครั้งนี้เป็นการสอบวิชาวัดแววความเป็นครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตในทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามาทำการสอบวัดแววความเป็นครูในครั้งนี้ จำนวน 432 คน จากนั้นในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา จำนวน 979 คน และวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 107 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในรอบที่ 2 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ