การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/66

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสำรวจห้องสมุดโรงเรียนเพื่อบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน / การพิจารณามาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร

กิจกรรมอื่นๆ