การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/66

รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาการยื่นขอค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทาวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย เพื่อเสนอความเห็นต่อสภาวิชาการ/การพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนล่วงหน้า เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

กิจกรรมอื่นๆ