มรท. ร่วมออกบูธงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่ได้รับรองมาตรฐานหรือการขึ้นทะเบียนได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงกับผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยให้เกิดแนวคิดในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและความต้องการของลูกค้า ซึ่งงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมมีบทบาทในการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 3 บุรี ด้วย

สำหรับงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 6 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการออกบูธตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย การสาธิตด้านการเกษตร การเสวนาวิชาการ และพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน Q (เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ใช้แสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตร)

โอกาสนี้ อ.ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดเสวนาวิชาการอาหารโปรตีนสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์เทมเป้ โปรตีนธัญพืชเพื่อสุขภาพ) และ ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย

กิจกรรมอื่นๆ