คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานเปิดโลกกิจกรรม และการประกวด HUSO SO BIC

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา งานเปิดโลกกิจกรรม และการประกวด HUSO SO BIC (Best of Identity and Confident) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดการเรียนรู้การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรวมตัวกันในการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบจากการตั้งชุมนุม และชมรม นอกจากนี้นักศึกษาที่ร่วมการประกวด HUSO SO BIC จะมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเกิดทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรีไพร วงษ์วาน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.พงษ์พัฒน์ วงกุฎ จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี และ คุณวัชรพงษ์ เชื้อคำ ผู้ดูแลผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ภายในงานมีการจัดการแสดงผลงานของชุมนุมและชมรมต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับผลการประกวด HUSO SO BIC ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเฟื่องระบิล ภาคเมธี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

กิจกรรมอื่นๆ