มรท. จัดประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/67

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะผู้แทนศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 (กลุ่มที่ 2) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ร่วมกับ อ.ชลธิชา ศรีคุณเมือง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณอิทธิพล ศรีชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าโมก ในฐานะผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด, คุณรติพรพรรณ ศรีไพล นักวิชาการศึกษากองการศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าโมก ในฐานะผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด, คุณวิภาภรณ์ อ้อเสถียร ผู้แทนสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข, คุณชุรนันท์ หิรัญโญภาส รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง (ราชปริยัติบำรุง), คุณสุเทพ กลิ้งกลม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทย์อุมถัมภ์), คุณสุริยาพร คงซิมเฮง ผู้แทนสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทย์อุมถัมภ์), ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ และ ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน จ.ชัยนาท ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การพิจารณาปฏิทินการดำเนินการโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพิจารณาการเตรียมการลงพื้นที่ผ่านระบบ hybrid Meeting ครั้งที่ 1

หลังจากนั้นในเวลา 13.30 น. รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะผู้แทนศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 (กลุ่มที่ 1) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ร่วมกับ อ.ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้แทนศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณอิทธิพล ศรีชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าโมก ในฐานะผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด, คุณรติพรพรรณ ศรีไพล นักวิชาการศึกษากองการศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าโมก ในฐานะผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด, คุณสุนันทา พิกุลขาว ผู้แทนสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน, คุณพรพิมล พุทธศิลป์ ผู้แทนสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ (ศรีราษฎร์อุปกฤติ), คุณอัจฉริยา ขำภูเขียว ผู้แทนสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร), อ.พัชรี ชีวะคำนวน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ และ ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การพิจารณาปฏิทินการดำเนินการโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพิจารณาการเตรียมการลงพื้นที่ผ่านระบบ hybrid Meeting ครั้งที่ 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ