คณะวิทยาการจัดการจัดปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 สำหรับการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล วิชาเอกการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และนักศึกษาสมทบ เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศจำนวน 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจะเกิดแนวทางในการประกอบอาชีพ มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยมี ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ