การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 5/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)/การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568/การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย/การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567/การพิจารณาสรุปจำนวนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ