ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. จัดโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิตให้กับนักศึกษา ปี 1

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิตสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกิดการประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานติดตัวให้กับนักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 8 วัน คือในวันที่ 6, 7, 13, 14, 27, 28 กรกฎาคม, 3 และ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบด้วย ฐานการทำนาข้าวปลอดภัย, ฐานการทำไข่เค็มใบเตยดินสอพอง, ฐานการเลี้ยงไก่อารมณ์ดี, ฐานการปลูกพืชไร้ดิน, ฐานการปลูกผักกูด และ ฐานปุ๋ยมูลไส้เดือนและเห็ดนางฟ้าภูฐาน ซึ่งในทุก ๆ ฐานการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ