[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  


  user : รหัสเข้าใช้งาน
  password : รหัสผ่าน

 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]         
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกระทรวงศึกษาธิการ                พ.ศ.2548 โดยที่สำนักงานอธิการบดีจะต้องมีภารกิจการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคลังให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ดังนั้นสำนักงานอธิการบดีจำเป็นต้องมีส่วนราชการระดับกอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ

                การจัดตั้งกองคลังเป็นการจัดตั้งส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยตามความจำเป็น ประหยัด และเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน ดังนี้
                1. เพื่อเป็นส่วนราชการในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
                2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้บริการข้อมูลพื้นฐานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่ใช้บริหารงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน และเป็นการประสานงานความร่วมมือระหว่างบุคลากรและส่วนราชการต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
                3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดทำข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ประกอบการบริหารงาน การวางนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
                4. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุ การเงินและการบัญชีในระบบเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้

หน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง

                กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณกรณีพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ และกองคลังยังทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็น เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ                     ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน งานงบประมาณ งานบัญชี และงานพัสดุให้กับผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ขอบเขตของงาน
                1. รับผิดชอบการรับ จ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่เป็นเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และเงินสะสมของมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จัดทำฎีกาและวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน จัดทำทะเบียนและรายงานที่เกี่ยวข้อง
                2. รับผิดชอบการจัดทำบัญชี ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ทั้งหมดและเงินสะสมของมหาวิทยาลัยตามระบบราชการ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนและงบเดือนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
                3. รับผิดชอบด้านการพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา การเช่า การจำหน่ายพัสดุของมหาวิทยาลัย วางแผน กำหนดโครงการเพื่อการดำเนินงานการพัสดุของมหาวิทยาลัย
                4. ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการบริหารจัดการงานคลัง การงบประมาณ การบัญชี และการพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
                5. ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                6. บริหารจัดการและพัฒนางานคลัง การงบประมาณ การบัญชี และการพัสดุ โดยการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเลคทรอนิกส์
               7.   เป็นศูนย์รวมข่าวสารและความรู้ด้านงานคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย
  


หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3642-7496 แฟกซ์ 0-3642-7496 E-mail address: finance@tru.ac.th l webmaster@tru.ac.th