[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  


  user : รหัสเข้าใช้งาน
  password : รหัสผ่าน

 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ  
 

  1. การบริหารงานบุคคล

1.1 ) ระเบียบ

·     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 2550

·     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

1.2 ) ข้อบังคับ

·     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2549

·     ข้อบังคบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
 และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

·     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง  และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
 สูงขึ้น พ.ศ. 2550

·     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจาก
 ราชการ    ไว้ก่อน การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551

·     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

·     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน        ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552

·     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน เพื่อขอกำหนด    ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552

·     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ  ศาสตราจารย์  พ.ศ.2552

·     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2553

·     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2555

 

1.3 ) ประกาศ

·     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2553

·     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2553

2. การบริหารจัดการกองทุน

2.1) ระเบียบ

·     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การดำเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 พ.ศ.2547

·     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2548

·     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2548

·     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2548

·     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การพัสดุจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการประชุม อบรม สัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษา พ.ศ.2557

2.2) ข้อบังคับ

·    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549

·    คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2.3) ประกาศ

·    ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การจัดตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3.1) ระเบียบ

·       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2551

·       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552

·       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552

·       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2552

·       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2555

·       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2555

·       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2555

·       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2555

·       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ.2556

3.2) ข้อบังคับ

·       -

3.3) ประกาศ

·       -

4. ค่าธรรมเนียมนักเรียนสาธิต มรท  << คลิก >>

4.1) ระเบียบ

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการบริหารและการดำเนินการาจัดการเรียนการสอน และค่าตอบแทน
การสอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2551

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

4.2) ข้อบังคับ

·     -

4.3) ประกาศ

·     -

5. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  << คลิก >>

5.1) ระเบียบ

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินการจัดการศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการรับ-จ่าย  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง พ.ศ.2551

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน การจัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2553

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                   (หลักสูตรภาษา อังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร  พ.ศ.2553  

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2557) พ.ศ.2557

5.2) ข้อบังคับ

·       -

5.3) ประกาศ

·       -

 6. ค่าตอบแทน มรท

6.1) ระเบียบ

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2548

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2551

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน พ.ศ.2551

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2552

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2554

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2555

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ.2555

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ.2555

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การแต่งกายในพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ.2555

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2555

·    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกรของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ.2555

6.2) ข้อบังคับ

·    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ.2552

·    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553

·    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและค่าตอบแทน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
    

 

·    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
    

6.3) ประกาศ

·   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราเงินเดือน และหลักเกณฑ์ วิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555

·   ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

·   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

·   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555

·   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555

 

  


หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3642-7496 แฟกซ์ 0-3642-7496 E-mail address: finance@tru.ac.th l webmaster@tru.ac.th