[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  


  user : รหัสเข้าใช้งาน
  password : รหัสผ่าน

 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 

            กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการทรัพย์สินของ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ

และมหาวิทยาลัย  อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์  โดยคำนึงถึงความสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ซึ่งได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการดำเนินงานของกองคลัง ไว้ดังนี้

 

ปรัชญา

          ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 

วิสัยทัศน์

          กองคลังเป็นส่วนราชการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านงานคลังที่มีประสิทธิภาพ  โดยนำระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล

 

พันธกิจ

          1.  ให้บริการด้านงบประมาณ  พัสดุ  การเงิน  และบัญชีของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน 

และงบประมาณเงินรายได้

          2.  บริหารและจัดการทางด้านการเงินการคลัง บุคคล  และประกันคุณภาพด้านงานคลัง

          3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้มีประสิทธิภาพโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้

          4.  กำกับและควบคุมงบประมาณ  ทั้งงบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณเงินรายได้  ให้เบิกจ่ายเป็นไป

ตามแผนงาน  ผลผลิตและโครงการ


  


หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3642-7496 แฟกซ์ 0-3642-7496 E-mail address: finance@tru.ac.th l webmaster@tru.ac.th