องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:05:41 รูปภาพ : 125 ภาพ ชม : 685 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2562 ในประเด็นด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย, ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เปรียบเทียบ ปี 2561 - 2562 และแนวทางในการดำเนินงานด้านตามยุทธศาสตร์ในปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาครอบคลุมจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี โดยนำองค์ความรู้เข้าไปยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 19 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 100 ครัวเรือน พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 60 แห่ง ทั้งยังดำเนินกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง การมีอาชีพและการเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย จากนั้นองคมนตรีและคณะไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อติดตามโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดและชุมชนดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานชุมชนเป็นผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง หลุดพ้นปัญหายาเสพติด เกิดความรักสามัคคี และมีสัมมาชีพที่มั่นคง
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
หน้า 1  
 
การอบรมการใช้เครื่องทำบัตรสำหรับประตูอัตโนมัติ
การประชุมเตรียมการจัดการแสดงดนตรี การค้นหาร่องรอยเพลงไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/62
มนส.อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
มนส.สัมภาษณ์ นศ.เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2562
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 9/62
แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปี ราชภัฏเทพสตรี ก้าวไกล
มรท.หารือร่วม บ.เบทาโกร ในการหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น