ค่าย We are TRU
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:07:57 รูปภาพ : 123 ภาพ ชม : 490 ครั้ง
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We are TRU ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน ได้มีทักษะทางปัญญาในการอยู่ร่วมกันในสถาบันอุดมศึกษา มีคุณธรรม และมีความรักในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ที่มาปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
หน้า 1  
 
การอบรมการใช้เครื่องทำบัตรสำหรับประตูอัตโนมัติ
การประชุมเตรียมการจัดการแสดงดนตรี การค้นหาร่องรอยเพลงไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/62
มนส.อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
มนส.สัมภาษณ์ นศ.เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2562
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 9/62
แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปี ราชภัฏเทพสตรี ก้าวไกล
มรท.หารือร่วม บ.เบทาโกร ในการหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น