พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
วันที่ : ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:04:21 รูปภาพ : 36 ภาพ ชม : 211 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 1,500 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาพึงต้องปฏิบัติในระหว่างการศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
การอบรมการใช้เครื่องทำบัตรสำหรับประตูอัตโนมัติ
การประชุมเตรียมการจัดการแสดงดนตรี การค้นหาร่องรอยเพลงไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/62
มนส.อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
มนส.สัมภาษณ์ นศ.เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2562
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 9/62
แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปี ราชภัฏเทพสตรี ก้าวไกล
มรท.หารือร่วม บ.เบทาโกร ในการหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น