ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
วันที่ : เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:22:03 รูปภาพ : 12 ภาพ ชม : 62 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ธนิดา ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเรียน การใช้ชีวิตการศึกษา ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิไลวรรณ เดสูงเนิน จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น สาขาบิ๊กซี ลพบุรี และ ดร.นรสิงห์ แสงบัวเผื่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา
หน้า 1

หน้า 1  
 
การอบรมการใช้เครื่องทำบัตรสำหรับประตูอัตโนมัติ
การประชุมเตรียมการจัดการแสดงดนตรี การค้นหาร่องรอยเพลงไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/62
มนส.อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
มนส.สัมภาษณ์ นศ.เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2562
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 9/62
แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปี ราชภัฏเทพสตรี ก้าวไกล
มรท.หารือร่วม บ.เบทาโกร ในการหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น