ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
วันที่ : เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:30:38 รูปภาพ : 14 ภาพ ชม : 82 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ แนวทางการเรียนการสอน การใช้ชีวิตการศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง  ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ โค้ชด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา
หน้า 1

หน้า 1  
 
การอบรมการใช้เครื่องทำบัตรสำหรับประตูอัตโนมัติ
การประชุมเตรียมการจัดการแสดงดนตรี การค้นหาร่องรอยเพลงไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/62
มนส.อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
มนส.สัมภาษณ์ นศ.เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2562
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 9/62
แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปี ราชภัฏเทพสตรี ก้าวไกล
มรท.หารือร่วม บ.เบทาโกร ในการหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น