การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 7/62
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:14:36 รูปภาพ : 9 ภาพ ชม : 40 ครั้ง
อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการทำประชาพิจารณ์รูปแบบอินทนู ตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การแต่งกายในพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาสภาพปัญหาจากการบังคับใช้ระเบียบที่ว่าด้วยงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สำหรับสายวิชาการ) / การพิจารณาแบบสำรวจเพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ยั่งยืน
หน้า 1

หน้า 1  
 
โครงการสานสัมพันธ์ MS Friendship มิตรภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/62
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
การประชุมจัดสรรงบประมาณผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 8/62
งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองแก จ.สระบุรี
การประชุมอนุกรรมการดำเนินงานเทพสตรีลพบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7
การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา มรท.