การประชุม คกก.เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ 1/62
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:17:50 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 49 ครั้ง
ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดปฏิทินการเบิกจ่าย และการขอกันเงิน ปีงบประมาณ 2562
หน้า 1

หน้า 1  
 
โครงการสานสัมพันธ์ MS Friendship มิตรภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/62
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
การประชุมจัดสรรงบประมาณผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 8/62
งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองแก จ.สระบุรี
การประชุมอนุกรรมการดำเนินงานเทพสตรีลพบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7
การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา มรท.