การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
วันที่ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:15:05 รูปภาพ : 21 ภาพ ชม : 65 ครั้ง
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สำหรับการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ได้มีการปลุกจิตสำนึกให้มีความรัก ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยได้รับเกียรติจากชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ขุนศึก 51 ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
โครงการสานสัมพันธ์ MS Friendship มิตรภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/62
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
การประชุมจัดสรรงบประมาณผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 8/62
งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองแก จ.สระบุรี
การประชุมอนุกรรมการดำเนินงานเทพสตรีลพบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7
การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา มรท.