โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสภาคณาจารย์ฯ มรท.
วันที่ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:22:34 รูปภาพ : 8 ภาพ ชม : 49 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 และ 11 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แสวงหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม วางแผนและพัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดจนเพื่อเป็นการเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
และในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เป็นกิจกรรมสรุปแผนงานการพัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน้า 1

หน้า 1  
 
โครงการสานสัมพันธ์ MS Friendship มิตรภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/62
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
การประชุมจัดสรรงบประมาณผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 8/62
งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองแก จ.สระบุรี
การประชุมอนุกรรมการดำเนินงานเทพสตรีลพบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7
การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา มรท.