การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 61
วันที่ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:30:51 รูปภาพ : 70 ภาพ ชม : 60 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 19 - 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีหน่วยงานตามโครงสร้าง จำนวน 4 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี / วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | 2 | 3 | 4
หน้า 1  
 
โครงการสานสัมพันธ์ MS Friendship มิตรภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/62
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
การประชุมจัดสรรงบประมาณผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 8/62
งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองแก จ.สระบุรี
การประชุมอนุกรรมการดำเนินงานเทพสตรีลพบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7
การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา มรท.