การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 8/62
วันที่ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:37:01 รูปภาพ : 13 ภาพ ชม : 50 ครั้ง
คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2565 / การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง / การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย
หน้า 1

หน้า 1  
 
โครงการสานสัมพันธ์ MS Friendship มิตรภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/62
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
การประชุมจัดสรรงบประมาณผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 8/62
งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองแก จ.สระบุรี
การประชุมอนุกรรมการดำเนินงานเทพสตรีลพบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7
การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา มรท.