Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
โครงการสานสัมพันธ์ MS Friendship มิตรภาพ
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 22 ครั้ง
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
จำนวนรูปภาพ : 48 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 83 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/62
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 45 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 20 ครั้ง
การประชุมจัดสรรงบประมาณผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 17 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 8/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 33 ครั้ง
งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู
จำนวนรูปภาพ : 72 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 68 ครั้ง
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองแก จ.สระบุรี
จำนวนรูปภาพ : 43 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 21 ครั้ง
การประชุมอนุกรรมการดำเนินงานเทพสตรีลพบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 21 ครั้ง
การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา มรท.
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 14 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 10 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 7 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายวิจัยด้านปาล์ม กัญชา และพืชเสพติด
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 8 ครั้ง
พิธีปฐมนิเทศ นศ.โครงการ SEA-Teacher จากประเทศอินโดนีเซีย
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 10 ครั้ง
มนส.อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 10 ครั้ง
การประชุมหารือการลดค่าไฟฟ้า มรท.
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 3 ครั้ง
การประชุมแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 20 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10/62
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 14 ครั้ง
การอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 13 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานเข้าระบบ eMENSCR
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 17 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี)
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 13 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จำนวนรูปภาพ : 61 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 51 ครั้ง
IT อบรมเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพฯ
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 33 ครั้ง
แถลงข่าวการแสดงดนตรีการค้นหาร่องรอยเพลงไทย
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 47 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาภายใน รร.สาธิต มรท.
จำนวนรูปภาพ : 34 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 34 ครั้ง
มรท.ต้อนรับอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 23 ครั้ง
มรท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จำนวนรูปภาพ : 83 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 149 ครั้ง
การประชุม คกก.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณการเงินเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 49 ครั้ง
งาน 12 สิงหา 12 บทเพลงเพื่อแม่
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 27 ครั้ง
พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. กับ บ.เอ็ดลิงก์ จำกัด
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 34 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 19 ครั้ง
การประชุม คกก.ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรท. ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 4 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 23 ครั้ง
การประชุมหารือการลดค่าไฟฟ้า มรท.
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 28 ครั้ง
สัมภาษณ์ นศ.เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 32 ครั้ง
มนส.ประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 72 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ มนส.
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 22 ครั้ง
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 17 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 8/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 14 ครั้ง
สมศ.ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สมศ.มรท.
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 11 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 15 ครั้ง
การอบรมส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ
จำนวนรูปภาพ : 29 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 6 ครั้ง
มรท.ร่วมงานวันรพี
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 28 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแบบประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 24 ครั้ง
วจก.ทำบุญอาคาร และจัดพิธีทอดผ้าป่า
จำนวนรูปภาพ : 62 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 94 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 8/62
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 43 ครั้ง
พิธีปฐมนิเทศ นศ.โครงการ SEA-Teacher จากประเทศอินโดนีเซีย
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 31 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 31 ครั้ง
งานสานสัมพันธ์น้องพี่คณิตศาสตร์เทพสตรี ครั้งที่ 6
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 34 ครั้ง
มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 35 ครั้ง
กิจกรรมรักษ์โลกด้วยมือเรา
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 22 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 25 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 29 ครั้ง
การประชุมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 38 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 7/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 20 ครั้ง
โครงการสืบสานภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 36 ครั้ง
อบรมจัดทำคำของบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวนรูปภาพ : 37 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 25 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. กรณีพิเศษ ครั้งที่ 6/62
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 42 ครั้ง
งานสาธิตเทพสตรีวิชาการ
จำนวนรูปภาพ : 54 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 60 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 30 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนรูปภาพ : 55 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 61 ครั้ง
การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 37 ครั้ง
การอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 35 ครั้ง
มรท. ร่วมงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จำนวนรูปภาพ : 65 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 101 ครั้ง
การอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ หลักสูตร IT
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 31 ครั้ง
การประชุมหารือการทำวิจัยกัญชา
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 33 ครั้ง
โครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
จำนวนรูปภาพ : 75 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 186 ครั้ง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 37 ครั้ง
การประกวด ดาว เดือน ประกายฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 33 ครั้ง
เทพสตรีจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัย
จำนวนรูปภาพ : 47 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 69 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 19 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 11 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 20 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 13 ครั้ง
การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ และมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 28 ครั้ง
สนอ.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จำนวนรูปภาพ : 32 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 28 ครั้ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 18 ครั้ง
มรท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนรูปภาพ : 102 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 210 ครั้ง
การประชุมจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 22 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลการจัดทำต้นทุน มรท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 19 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 7/62
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 37 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 38 ครั้ง
การแข่งขันทักษะวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 26 ครั้ง
รร.สาธิต มรท. อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาจีน
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 30 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 8/62
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 51 ครั้ง
การประชุม คกก.สโมสรอาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 38 ครั้ง
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 61
จำนวนรูปภาพ : 70 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 61 ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสภาคณาจารย์ฯ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 50 ครั้ง
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 66 ครั้ง
มรท.ร่วมแสดงดนตรีไทยรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 38 ครั้ง
การประชุม คกก.เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 50 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 7/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 41 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 39 ครั้ง
ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 21 ครั้ง
การอบรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างอาชีพในท้องถิ่น
จำนวนรูปภาพ : 74 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 80 ครั้ง
เสวนาวิชาการ "ศิลปะทวารวดีในสยามประเทศ"
จำนวนรูปภาพ : 39 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 73 ครั้ง
การประชุม คกก.สอบแข่งขันบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 58 ครั้ง
พิธีวางพวงมาลา และรับมอบทุนมูลนิธิจอมพล ป.ฯ
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 63 ครั้ง
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่
จำนวนรูปภาพ : 41 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 187 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/62
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 53 ครั้ง
ผู้บริหาร มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนรูปภาพ : 4 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 61 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/51 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>