ผู้บริหาร

อธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
President
ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
Asst. Prof. Dr. Kanya Barndt
 • โทรศัพท์ 09-5491-1010
 • อีเมล kanya.k@lawasri.tru.ac.th

 

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Vice President
ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
Asst. Prof. Dr. Sutasinee Siriphokapirom

 • โทรศัพท์ 09-1914-5499
 • อีเมล sutasinee.s@lawasri.tru.ac.th

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
Vice President
ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
Dr.Somchai Wacharapunyawong
 • โทรศัพท์ 08-2483-6999
 • อีเมล jacksomchai@yahoo.com

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
Vice President
ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร
Asst. Prof. Sasiwimon Sutthisan
 • โทรศัพท์ 08-1857-8853
 • อีเมล sutthisan@hotmail.com

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice President
ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Phornphot Julsawat
 • โทรศัพท์ 09-5695-6532
 • อีเมล thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
President Assistant
ดร.เนติ เฉลยวาเรศ
Dr. Neti Chaloeywares
 • โทรศัพท์ 08-6356-6496
 • อีเมล neti.chalaywares@gmail.com

 

ผู้ช่วยอธิการบดี
President Assistant
ดร.ธัญณิชา ทองอยู่
Dr. Thannicha Thongyoo
 • โทรศัพท์ 09-8825-8523
 • อีเมล thannicha.t@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้ช่วยอธิการบดี
President Assistant
ดร.ภาสกร รอดแผลง
Dr.Paskon Roodplang

 • โทรศัพท์ 08-9227-8433
 • อีเมล kerorokorn@gmail.com

 

คณบดี

คณบดีคณะครุศาสตร์
Dean, Faculty of Education
ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
Dr. Phatsayakorn Laosawatdikul
 • โทรศัพท์ 0639399651
 • อีเมล sayahorn@gmail.com

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences
ผศ. ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
Asst. Prof. Dr. Mayuri Rattanasermpong
 • โทรศัพท์ 0815454560
 • อีเมล mnida7@gmail.com

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง
Dr.Satapon Moongkramglang
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Dean, Faculty of Management Science
ผศ.พรรณนิภา เดชพล
Asst. Prof. Punnipa Dechphol
 • โทรศัพท์ 0925594454
 • อีเมล pannipa_d@yahoo.com

 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean, Faculty of Information Technology
รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
Assoc. Prof. Dr. Ratchadaporn Amornchewin
 • โทรศัพท์ 0865115888
 • อีเมล ratchadaporn.a@lawasri.tru.ac.th

 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Industrial Technology
ผศ.ดร.สกุล คำนวนชัย
Asst. Prof. Dr. Skul Kamnuanchai
 • โทรศัพท์ 0895307637
 • อีเมล skulkmitl@gmail.com

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Academic Resources and Information Technology Office
ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์
Asst. Prof. Chaiyapol Klinjan
 • โทรศัพท์ 0818522839
 • อีเมล yod.chaiyapol@lawasri.tri.ac.th

 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Director of Arts and Culture Office
อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
Mr.​Narid Prajongtang
 • โทรศัพท์ 0971426192
 • อีเมล narid.p@lawasri.tru. ac.th

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Research and Development Institute
ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์
Asst.Prof.Arunee Charoensup
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Director of President Office
น.ส.สุภารัตน์ สินสุวรรณ
Miss. Supharut Sinsuwan
 • โทรศัพท์ 0819032987
 • อีเมล rat_sin@hotmail.com