ผู้บริหาร

อธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
President of Thepsatri Rajabhat University
ผศ.จินตนา เวชมี
Asst. Prof. Chintana Vechmee
 • โทรศัพท์ 0898015818
 • อีเมล chintana95@hotmail.com

 

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
Vice President for Administration and Student Affairs
ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
Asst. Prof. Dr. Chalermchai Hankla
 • โทรศัพท์ 085558778
 • อีเมล tathepsatri@gmail.com

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการจัดการทรัพย์สินและรายได้
Vice President for Academic Affairs,Assets Management and Finance
ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
Asst. Prof. Dr. Sutasinee Siriphokapirom
 • โทรศัพท์ 0919145499
 • อีเมล sutapirom@hotmail.com

 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice President for Internal Quality Assurance and University Council
ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
Asst. Prof. Dr. Sasitorn Wachirapanyapong
 • โทรศัพท์ 0988964515
 • อีเมล sasi3310@hotmail.com

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
Vice President for Planning and International Relations
ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
Asst. Prof. Dr. Kanya Barndt
 • โทรศัพท์ 0909245509
 • อีเมล kat_008w@yahoo.com

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
Vice President for Research and Local Development
ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Thatchavong Julsawat
 • โทรศัพท์ 0956956532
 • อีเมล thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
President Assistant
ดร.อุษณีย์ จิตติมณี
Dr. Usanee Jittimanee
 • โทรศัพท์ 0818512536
 • อีเมล uhusunan@gmail.com

 

ผู้ช่วยอธิการบดี
President Assistant
ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
Asst. Prof. Dr. Nantana Jaengsawang
 • โทรศัพท์ 0890208235
 • อีเมล nim_nantana@hotmail.com

 

ผู้ช่วยอธิการบดี
President Assistant
อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
Mr. Teerapat Suwannaroochi
 • โทรศัพท์ 0819196784
 • อีเมล artteerapat@hotmail.com

 

คณบดี

คณบดีคณะครุศาสตร์
Dean, Faculty of Education
ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
Dr. Phatsayakorn Laosawatdikul
 • โทรศัพท์ 0639399651
 • อีเมล sayahorn@gmail.com

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
Asst. Prof. Petcharat Borisuth
 • โทรศัพท์ 0909914013
 • อีเมล tamoddum51@hotmail.com

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
Asst. Prof. Dr. Kantapat Kittiauchawal
 • โทรศัพท์ 0867084224
 • อีเมล k_treedet@gmail.com

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Dean, Faculty of Management Science
ผศ.พรรณนิภา เดชพล
Asst. Prof. Punnipa Dechphol
 • โทรศัพท์ 0925594454
 • อีเมล pannipa_d@yahoo.com

 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean, Faculty of Information Technology
รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมชีวิน
Assoc. Prof. Dr. Ratchadaporn Amornchewin
 • โทรศัพท์ 0865115888
 • อีเมล ratchadaporn.a@lawasri.tru.ac.th

 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Industrial Technology
ดร.สกุล คำนวนชัย
Dr. Skul Kamnuanchai
 • โทรศัพท์ 0895307637
 • อีเมล skulkmitl@gmail.com

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Academic Resources and Information Technology Office
อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์
Mr. Chaiyapol Klinjan
 • โทรศัพท์ 0818522839
 • อีเมล yod.chaiyapol@lawasri.tri.ac.th

 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Director of Arts and Culture Office
ดร.จุติรัช อนุกูล
Dr. Chutirach Anukool
 • โทรศัพท์ 0829141951
 • อีเมล chutirachanukool@gmail.com

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Research and Development Institute
รศ.ดร.พนิตสุภา ฑรรมประมวล
Assoc. Prof. Dr. Panitsupa Thampramuan
 • โทรศัพท์ 0818520852
 • อีเมล thampanit@hotmail.com

 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Director of President Office
น.ส.สุภารัตน์ สินสุวรรณ
Miss. Supharut Sinsuwan
 • โทรศัพท์ 0819302987
 • อีเมล rat_sin@hotmail.com