ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียน ลวะศรีในปีพ.ศ. 2463 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปีพ.ศ.2547

โดย มีช่วงเวลาในการวิวัฒนาการดังนี้ - พ.ศ.2463         เริ่มก่อตั้งโรงเรียนลวะศรี
     - พ.ศ.2479         โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี
     - พ.ศ.2483         โรงเรียนสตรีลพบุรี  “เทพสตรีวิทยาลัย”
     - พ.ศ.2498         โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย
     - พ.ศ.2501         วิทยาลัยครูเทพสตรี
     - พ.ศ.2535         สถาบันราชภัฏเทพสตรี
     - พ.ศ.2547         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โรงเรียนลวะศรี
      โรงเรียนลวะศรีได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2463  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว ณ พระที่นั่งจันทรพิศาลในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และในพ.ศ.2464 ได้ย้ายมาที่ถนนวิชาเยนทร์  ตำบลท่าหินบริเวณสถานีสารวัตร ทหารมทบ.13 ในปัจจุบัน
โรงเรียนลวะศรีเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี       ในระยะเริ่มต้นทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา คือ ม.1-3  โดยครูที่สอนและนักเรียนเป็นผู้หญิงทั้งหมดและในพ.ศ.2479 ได้เริ่มเปิดสอนชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย  และเนื่องจากห้องเรียนมีจำกัด จึงทำให้โรงเรียนลวะศรี ต้องงดรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  และสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา คือม.1-6 เท่านั้น

โรงเรียนฝึกหัดครู
          ในปีพ.ศ. 2479  โรงเรียน ลวะศรีที่เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี  และเริ่มเปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูเป็นครั้งแรกเป็นนักเรียนฝึกหัดครูผู้หญิงเรียกว่านักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด  โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนต่อ 2 ปีและเมื่อจบหลักสูตรได้วุฒิครู ว. ต่อมามีการเปิดรับนักเรียนเตรียมครูประชาบาล  เป็นนักเรียนหญิงที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่อ 1 ปี แต่ภายหลังได้ปรับหลักสูตรเป็น 3 ปี

โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย
          วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2498  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีลพบุรี  “เทพสตรี-วิทยาลัย” เป็นโรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัยโรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.)ในปีพ.ศ.2498  และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง) ในปีพ.ศ. 2500

วิทยาลัยครูเทพสตรี
          วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2501 โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย”  ได้เลื่อนฐานะเป็น วิทยาลัยครูเทพสตรี (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครู   ลงวันที่ 8 มีนาคม 2501)วิทยาลัยครูเทพสตรี  นอกจากเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)แล้วพึงได้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรครูประถม(ป.ป.) ในปีพ.ศ. 2510  และเริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) ในปี พ.ศ.2517 ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสาขาวิชาชีววิทยา
          ในพ.ศ.2518 วิทยาลัยครูเทพสตรีได้รับการยกฐานะ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีภารกิจ คือให้การศึกษาสาขาวิชาการต่างๆ  ตามความต้องการของท้องถิ่นผลิตครูในระดับปริญญาตรี ทำการวิจัย ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และให้บริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรี  ขยายการผลิตบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งนักศึกษา ภาคปกติ  และการอบรมครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำการ
          ในพ.ศ.2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2527 (วันที่ 27 กันยายน 2527)  มีผลทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกจากการผลิตครูและได้มีการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาศิลปศาสตร์ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏเทพสตรี

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า  “สถาบันราชภัฏ”  และโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ.2538  มีผลทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏเทพสตรี (RAJABHAT INSTITUTE THEPSATRI) ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 และมีภารกิจหลักในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  ซึ่งทำให้สถาบันราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการผลิตบัณฑิตสาขาอื่น  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  และระดับปริญญาโท โดยการเปิดสอนปริญญาโทภาคพิเศษ  สาขาบริหารการศึกษาในปีพ.ศ.2543  และเปิดสอนสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา  และสาขาหลักสูตรและการสอนในพ.ศ.2545

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
          วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547  สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (THEPSATRI  RAJABHAT  UNIVERSITY) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏพ.ศ.2547 มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง  พลังปัญญาของแผ่นดิน  ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ  การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทำการสอนวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครู  และส่งเสริม   วิทยฐานะครู ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ มากมาย   เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ   มีโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ   มีการขยายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตไปยังจังหวัดสิงห์บุรีและสุพรรณบุรี  และมีการเปิดศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรีและนครสวรรค์