×

ขอเชิญทุกท่าน
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่าน QR CODE และที่
https://itas.nacc.go.th/go/eit/jr28t4

อ่านทั้งหมด >>>

อ่านทั้งหมด >>>