อีเมล์หน่วยงานภายใน

รายชื่ออีเมลใช้ในการรับส่งหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน่วยงาน อีเมล์กลางของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี saraban@lawasri.tru.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ saraban_it@lawasri.tru.ac.th
คณะครุศาสตร์ saraban_edu@lawasri.tru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม saraban_itech@lawasri.tru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ saraban_ms@lawasri.tru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ saraban_huso@lawasri.tru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี saraban_sci@lawasri.tru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ saraban_aritc@lawasri.tru.ac.th
สำนักศิลปและวัฒนธรรม saraban_oac@lawasri.tru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา saraban_rdi@lawasri.tru.ac.th
สำนักงานอธิการบดี saraban_op@lawasri.tru.ac.th
     กองกลาง saraban_gad@lawasri.tru.ac.th
     กองบริการการศึกษา saraban_des@lawasri.tru.ac.th
     กองพัฒนานักศึกษา saraban_dsd@lawasri.tru.ac.th
     กองนโยบายและแผน saraban_dpp@lawasri.tru.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ saraban_opr@lawasri.tru.ac.th
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา saraban_itc@lawasri.tru.ac.th
สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา saraban_ogs@lawasri.tru.ac.th
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี saraban_ts@lawasri.tru.ac.th
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา saraban_seqa@lawasri.tru.ac.th
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ saraban_hrm@lawasri.tru.ac.th
ศูนย์วิทยาศาสตร์ saraban_scc@lawasri.tru.ac.th
ศูนย์ภาษา saraban_lc@lawasri.tru.ac.th
ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโชบาย บางระจัน saraban_bremc@lawasri.tru.ac.th