ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบรี 15000
ติดต่อ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Tel. 0-3642-7485 Fax. 0-3642-2610

อีเมลส่งหนังสือราชการ : saraban@lawasri.tru.ac.th
อีเมลเกี่ยวกับเว็บไซต์ : info@lawasri.tru.ac.th
อีเมลหน่วยงานประชาสัมพันธ์ : saraban_op.ccd@lawasri.tru.ac.th

Thepsatri Rajabhat University, 321 Naraimaharat Road, Muang District, Lopburi, Thailand, 15000
Contact PR of the Thepsatri Rajabhat University: Tel +66 36 427485 Fax. +66 36 422610
e-mail PR of the Thepsatri Rajabhat University : saraban_op.ccd@lawasri.tru.ac.th
Comment & Suggestion are welcome : info@lawasri.tru.ac.th