สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

คราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษร ภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ส่วนล่างเขียนเป็น อักษรภาษาอังกฤษว่า "THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY" ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่ง อัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร เจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรม เดชานุภาพในแผ่นดินสัญญาลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย มี 5 สี คือ

 สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"
 สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 สถาบันในแหล่งธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 สีทอง แทนค่า ความเจริญร่งเรืองทางปัญญา
 สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
 สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ฯ

ดอกไม้สัญญลักษณ์

สีประจำสถาบัน