ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ