ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลิงก์ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1sDHb61wnZRbYoMAmnC0i49OcBMRLkIc8?usp=drive_link

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ข้อมูล 23 มีนาคม 2567) ลิงก์

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1sDHb61wnZRbYoMAmnC0i49OcBMRLkIc8?usp=drive_link

ข่าวอื่นๆ