ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

ข่าวอื่นๆ