การประชุม คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 1/66

ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ