รร.สาธิต มรท. จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.กรวุฒิ แผนพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยรัช ปลิวมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ