อธิการบดีให้โอวาท นศ. มรท. ร่วมโครงการ TRU-TVET และ TRU-Teacher ณ ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำนักศึกษา จำนวน 16 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (TRU-TVET) และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ (TRU-Teacher) เข้ารับฟังโอวาทและขวัญกำลังใจ จาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่นักศึกษาจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (TRU-TVET) ณ Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) ประเทศอินโดนีเซีย และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ (TRU-Teacher) ณ Universitas Sebelas Maret (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (TRU-TVET) และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ (TRU-Teacher) เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกคณะทั้งที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์การสอนในต่างประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ