มรท. จัดกิจกรรม TRU Morning Talk ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรม TRU Morning Talk ครั้งที่ 2 สำหรับกิจกรรมนี้มีผู้บริหาร และบุคลากรของคณะและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมและเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ซึ่งในครั้งที่ 2 นี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรม Morning Talk มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณาจารย์ และบุคลากร ได้พบปะพูดคุยผ่านการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน สำหรับกิจกรรม TRU Morning Talk ในครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีคณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ