สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขของการอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมีผู้ประเมินระดับหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยมี ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการทบทวนเกณฑ์ AUN-QA (การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน) และการฝึกปฏิบัติการการประเมินในแต่ละเกณฑ์

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน หลักการและขั้นตอนการตรวจประเมิน, การฝึกปฏิบัติการประเมินแบบ desktop assessment (การทำความเข้าใจ ศึกษาและทบทวนเอกสารเบื้องต้น ผ่านรายงานการประเมินตนเอง), การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ site assessment, การฝึกจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ผู้สอน กลุ่มนักศึกษา และการทบทวนและอภิปรายกระบวนการ site assessment

ส่วนในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายหลักการและขั้นตอนการตรวจประเมิน, การฝึกปฏิบัติการประเมินผลลัพธ์ (Assessment Results), การเขียนรายงานผลการประเมิน และการชี้แจงการจัดทำการบ้านหลังการอบรม และมอบหมายงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ