มรท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (174)/2567 และการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ อธิการบดี และผู้แทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่ 3 (174)/ 2567 และการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12:00 น. ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดอาหารกลางวันเลี้ยงรับรอง ก่อนนำทัวร์ “มาเทพสตรีถึงลพบุรี” ในเวลา 14:00 น. โดยนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก่อนเดินทางกลับเข้ามหาวิทยาลัย ในเวลา 17:00 น. เพื่อร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ

สำหรับการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่ 3 (174)/2567 จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ / การบันทึกความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อน “โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย” / การพิจารณาการปฏิรูปการผลิตครู : การรับรองปริญญา พ.ศ. 2567 นำเสนอ โดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา และ ผศ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , ประธานสภาคณบดี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นำเสนอ โดย นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / การพิจารณาข้อสรุปและแผนดำเนินการในการประชุมยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

โอกาสนี้ในช่วงการประชุมได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อน “โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเป็นแนวทางป้องกัน สร้างความตระหนัก ความมีวินัย และสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรการความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี คือระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2571

นอกจากนี้ที่ห้อง 24 / 204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ  ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดทำข้อสอบวัดทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR มหาวิทยาลัยราชภัฏ (RU-EPT) เพื่อใช้ในการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีมาตรฐานในทางเดียวกัน / การพิจารณากำหนดเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแนวทางในการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 / การพิจารณากิจกรรมร่วมประจำปีทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ก่อนที่ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศจะเดินทางกลับในเวลา 14:00 น. ได้กล่าวขอบคุณ และรู้สึกประทับใจที่ อธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โหลดภาพนิ่งตลอดทั้งงานที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1G-xvyc1ecNdSKc5KUn30uizrsc3MhUb1?usp=sharing (สามารถดาวน์โหลดได้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ขอบคุณสื่อมวลชนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี-วารนรแชนแนล-ลพบุรีโพสต์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทำข่าว
#ประเสริฐ-ณัฐวุฒิ-ธนดล-กฤษณพงศ์ภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณ-ปภัส-คลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th