อธิการบดี มรท. เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร บสป. รุ่นที่ 1 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในการพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ จำนวน 77 ราย โอกาสนี้ทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงวางรากฐานราชการแผ่นดิน ตั้งแต่อดีต ผ่านยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองในปัจจุบัน และพัฒนาก้าวหน้าไปสู่การเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุน

ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#สำนักงานศาลปกครองและมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ