การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/67

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ/การพิจารณาการรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร/การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2567/การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/การพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงานของคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 12 เดือน/การพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 12 เดือน/การพิจารณาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ขอส่งผลงานเพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ