พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกัลยาราชไมตรี ชั้น 2 อาคารลวะศรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และเพื่อดำเนินการวิจัย สร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือ สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2572

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ