สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมทักษะดิจิทัล Generative AI ปรับตัวอย่างไรเพื่อการอยู่รอด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทักษะดิจิทัล Generative AI ปรับตัวอย่างไรเพื่อการอยู่รอด ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะทางดิจิทัล โดยมี ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณธงไชย ไสวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ