รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 สังกัดคณะครุศาสตร์ 4 อัตรา
 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา
 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

ข่าวอื่นๆ