เลื่อนเวลาประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เลื่อนเวลาประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวอื่นๆ